Правила за прием на деца в първи клас 2021г – ДГ Коледарче
Меню Затваряне

Правила за прием на деца в първи клас 2021г

От тук може да изтеглите файл с ПРАВИЛА
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА
2021/2022 година

Приемът на деца в I клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. и измененията на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Правила за прием на деца в първи клас 2021г