За нас – ДГ Коледарче
Меню Затваряне

За нас

От създаването си екипът на ДГ„Коледарче” спазва следните принципи:

1.Създаване условия близки до домашния уют.

2.Качествено възпитание и обучение на децата от 3 до 7 години.

3.Предоставяме възможност детето да развие заложбите си.

4.Следваме индивидуалния темп на детето.

5.Възпитаваме децата с обич.

6.Поставяме детето в позицията на успял, чрез участие в концерти, изложби, състезания и други.

7.Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата.

Нашата мисия:

Изграждане на привлекателна, разнообразна , мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.

Мисията на ДГ ”Коледарче”е:

-да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете

-да създава благоприятна и позитивна среда за неговото развитие

-да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си

-да стимулира и убеждава родителите ,че детска градина е значима и необходима среда за развитието на децата.

Нашата визия:

ДГ”Коледарче” – гр.Бургас да се превърне в място, където детето ще се чувства защитено, разбирано и подкрепяно. Предпочитана среда за 1-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно, здравно-физическо развитие и се възпитава толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия.

Детското заведение да бъде център за родители-търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, съгласие, обединени от обща идея – опазване живота и здравето им и щастливо пребиваване в ДГ.

Детското заведение да бъде средище за хора, които обичат децата, зачитат тяхното достойнство, уважават тяхната уникалност и удовлетворяват основните им потребности, като организират съдържателен ВОП.

Нашите ценности:

1.Хуманизиране и демократизиране дейността на ДГ.

2.Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантсност и ненасилие.

3.Позитивното възпитание да бъде в основата на пед. взаимодействие.

4.Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекст на Европейското образователно пространство.

5.Създаване на условия за квалифициране на педагогическите кадри кадри.

6.Подкрепа на децата и техните семейства.

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Програмата система на ДГ „Коледарче“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на съвременни подходи за развитие на детската личност. Те са:

хуманно-личностен;
индивидуален;
игрови;
комплексно- интегрален;
ситуационен;
системно-структурен;
дейностен.
Форми на педагогическо взаимодействие

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

Основна форма

Български език и литератора;
Математика;
Околен свят;
Изобразително изкуство;
Физическа култура;
Конструиране и технологии;
Музика.
Допълнителни форми

игрова дейност;
разходки, екскурзии;
спортни дейности;
творчески дейности;.
експериментиране и елементарни опити;
празници и развлечения,
Брой основни педагогически ситуации седмично по възрастови групи:

I-ва възрастова група – 11 основни;
II-ра възрастова група – 13 основни;
III-та възрастова група – 15 основни и 2 допълнителни;
IV-та възрастова група – 17 основни и 2 допълнителни.
Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите:

– Английски език;

– Акробатика;

– Футбол;

– Народни танци;

– Карате;

– Арт и дизайн работилница.

Обучение по английски език за деца от ІІІ и ІV подготвителна група – по проект на Община Бургас за учебната 2017/2018година

Използва се системата за обучение „PLAY AND TALK WITH ECHO” на издателство „Изкуства”

Основни методи, средства и похвати за доброто усвояване на езика чрез програмната система Play and Talk with Echo са:

– игровият;

– слушане и говорене;

– слушане чрез разбиране;

– пеене и танцуване;

– свързване на обучението с положителни емоции;

– редуване на дейностите по време на обучение;

– проява на обич и внимание към децата;

– създаване на ценностна система от добродетели.

В центъра на Програмната система Play and Talk with Echo е детето с неговия уникален свят, неограничени търсения и възприятия. Системата следва идеологията за лекота и простота на работа, забавление чрез учене и правене /easy and simple/.

Занятие: 2 пъти седмично

Заплащане: безплатно

ДГ „Коледарче разполага със собствена кухня. Изготвя се специализирано меню. Стремежът на ръководството е да се следят нормите на балансираното хранене. Ежедневно на децата се предлагат пресни плодове и зеленчуци според сезона, а в 10 часа се предлага топъл чай с лимон или плод. Менюто е седмично и се излага на таблото за родителите.